Bedrijfsopvolging eerder in gang zetten

Bedrijfsopvolging eerder in gang zetten

Bent u van plan uw bedrijf over te dragen aan uw kind, dan is het nu wellicht een geschikt moment om dit in gang te zetten. U bent er dan in ieder geval zeker van dat u nog gebruik kunt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling gaat op termijn mogelijk wijzigen. Gedacht wordt aan een lager vrijstellingspercentage of een betalingsregeling. Staatssecretaris Wiebes laat dit onderzoeken. Aanleiding voor dit onderzoek is dat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat, als er geen vrijstelling zou zijn, de erfgenamen in 70% van de gevallen de verschuldigde erfbelasting uit de nalatenschap zouden kunnen betalen. Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling is de verkrijging van ondernemingsvermogen (onder voorwaarden) tot € 1.045.611 vrijgesteld voor de schenk- en erfbelasting. Daarboven is 83% van het ondernemingsvermogen vrijgesteld.

De aanleiding voor het onderzoek van de staatssecretaris is niet de vele
rechtszaken over de bedrijfsopvolgingsregeling van de afgelopen tijd. Die zijn
immers vaak in het voordeel van de Belastingdienst beslist. Gezien de reden die
hij wel aanvoert voor het onderzoek, is het zeker niet ondenkbaar dat de
bedrijfsopvolgingsregeling op termijn zal worden versoberd. Ook al gebeurt dit
nog niet in deze kabinetsperiode.

MIJN GILDE